Watersportvereniging Jan van Ketel

De recreatiehaven en passantenhaven van Schagen!

Aanvraag ligplaats

Wij bieden voldoende ligplaatsen voor vaste ligplaatshouders tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Voorzieningen als waterpunten, stroom, douches, toiletten, aftappunten voor chemisch-toilet en wasmachine zijn allen aanwezig. Wanneer u gebruik wilt maken van onze voorzieningen vragen wij u het formulier aanvraag ligplaats in te vullen.

 

 

                  LEES SVP EERST DE TOELICHTING AAN DE OMMEZIJDE.

 

 1. Opgave: Lidmaatschap / Donateur / aanvraag ligplaats.  

Naam en voorletters:                                                              Geboortedatum: 

Adres:                                                                                                               

Postcode:                                  Woonplaats:

Telefoon nr.:

Postbank nr.                                                                                                         Bankrekening nr:

Mobiel nr.:                                                                                                  E-mail:

 

 1. Gegevens van de boot :

1)   Type en/of soort:

2)   Lengte:         mtr.       Breedte:         mtr.    Kruiphoogte          mtr.     Diepgang            mtr.

3)   Extra lengte bijboot                            mtr.

4)   Gewenste reservering ligplaats:         mtr.                                                                                   ( elke ligplaats heeft 0,5 meter vrije ruimte aan de voor en de achterkant van de boot.)

5)   Naam van de Boot:

6)   Verzekerd bij:                                                  Polis nr.:

7)   datum waarop u de ligplaats wilt gaan innemen:                                                                        (verenigingsjaar ligplaats loopt van 15-4 t/m 14-4) Als u de boot voor de eerste keer in de haven brengt dient u bij de havenmeester een aanbetaling te doen van 200 euro.

8) Kwaliteiten bv. uw beroep waarop de vereniging zou willen helpen:

 

9) Bijzonderheden: bv verzoek tot specifieke plaats:

  

JAARLIGPLAATS                       ‑ ‑ ‑ - - - - - - - - - - - - - -  -- - - - - - - - -  €  *  per meter leng­te.

Besluit Jaarvergadering 2017 dat tarief 5 jaar lang met 0,50 zal worden verhoogd.

Dit betekend voor 2018 33,00; 2019 33,50; 2020 34,00; 2021 34,50; 2022 35 euro per meter lengte.

Voor nieuwe leden geldt, dat door ondertekening van het aanvraagformulier, de betrokkene akkoord gaat met de in de bijlage aangehaalde artikelen.

Akkoord gaat dat ingevulde gegevens voor verenigingsdoeleinden (AVG) kunnen worden gebruikt.

Gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Alleen verenigingsleden die uitvoeringstaken in de vereniging hebben kunnen hiervan gebruik maken.

 

Datum:

 

Handtekening:

 

Deze aanvraag dient samen met een recente foto van uw schip en een kopie van de verzekeringspolis te worden ingeleverd.

Aanvragen zonder boven genoemde papieren kunnen niet in behandeling worden genomen

 

De aanvraag zal in een bestuursvergadering worden behandeld. Het bestuur besluit of ligplaats akkoord is bevonden. Het bestuur kan besluiten tot inspectie van het schip als er sprake is van bovenmatig noodzakelijk onderhoud en of onvoldoende veiligheid op het schip.

 

In te vullen door bestuur:

 

Datum ontvangst:                                                                        Lid.nummer:

 

Bevinding en uitslag:                                                                   Datum behandeling:

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Aanname is alleen mogelijk indien  de betrokkene de vereniging machtigt tot automatische afschrijving van de contributie; liggeld en elektraverbruik.  Het later weer intrekken van de machtiging resulteert automatisch in beëindiging van het lidmaatschap.

Betaling dient te geschieden binnen 3 weken na ontvangst van de toegezonden factuur. Na deze periode wordt er van uit gegaan dat U de aanvraag annuleert.

De aanvraag dient vergezelt te gaan met  een kopie van de verzekering polis en een recente foto van het schip.

Nieuwe leden blijven Aspirant‑lid tot een jaar nadat zij een ligplaats hebben ingenomen.

Het Bestuur of aangewezen vertegenwoordiger bepaald in die tijd of wordt voldaan aan de verenigingsregels.

Zij hebben verder de zelfde rechten en plichten als in de Statuten staat vermeld in het Huishoudelijk reglement Art. 4, onder "Leden".

 

TOELICHTING

 

 1. 1) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 1. 1) Motorboot; Zeilboot; Vlet enz.

2)     Grootste gemeten maten inclusief boegspriet; davits; buitenboordmotor enz.

( Maten naar boven afgerond op één cijfer achter de komma.)

    3)   Van belang, indien bijboot verder uitsteekt dan lente van de davits.

          Zijn er geen davits aanwezig of worden niet gebruikt.

      Bijboten, mogen alleen achter het schip afge­meerd worden.

 

   3)   Bij gewenste lengte opgeven totale lengte met bijboot en extra gewenste ruimte.

    4)   Verplicht volgens het BPR en voor het verkrijgen van een ligplaats.

    5)   Verplicht c.f het Havenreglement van onze vereniging.

 

 

                             Toewijzing ligplaats.

 

Jaarlijks wordt de nieuwe indeling van de ligplaatsen begin april, doch voor 15 april naar de leden gecommuniceerd en bij het havenkantoor opgehangen. In verband met het verloop van het jaar kunnen verschuivingen plaats vinden, uitgangspunt is dat men wel ongeveer op de zelfde plaats blijft liggen. Belanghebbenden zullen door de havencommissaris belast met indelen worden geïnformeerd.

 

U kunt een verzoek doen voor ligplaats op een speciale plaats. Het is aan het bestuurslid belast met indelen, om het verzoek te beoordelen. In algemene zullen leden met meeste lidmaatschapsjaren op dat criteria voorrang worden verleend, uitzondering hierop kan zijn een medische beperking.

 

Datum ontvangst betaling bepaald bij nieuwe leden de volgorde van Lid Nr. lidmaatschap en eventueel volgnummer op de Wachtlijst.

 

Aanvraag op sturen naar:           WSV "Jan Van Ketel"

                                      Wingerdstraat 21

                                      1741 TP  Schagen

 

 

Het Bestuur.                                                1 januari 2019

 

 

 

BIJLAGE VOOR AANVRAAG LIDMAATSCHAP

 

Uittreksel van het Huishoudelijk Reglement.

 

Artikel 3: CONTRIBUTIES/BIJDRAGEN VAN DE LEDEN EN DONATEURS

 

 1. De contributie wordt, zonodig, ieder jaar vastgesteld op de jaarvergadering, waarbij tevens het inschrijfgeld, alsmede de jaarlijkse bijdrage voor donateurs wordt bepaald.

    tarieven voor 2019 zijn: Lid € 40,00; Donateur € 13,30; inschrijfgeld € 46,00

 1. Donateurs en jeugdleden betalen niet meer dan 50% van de contributie die voor de leden is vastgesteld.
 2. Nadere regels met betrekking tot betaling van verschuldigde gelden zijn vastgelegd in de bijlage I van het Exploitatie Reglement Jan van Ketel.
 3. Dit Exploitatie Reglement ligt voor leden ter inzage bij de bestuursleden en op het havenkantoor. Voor het exemplaar op het havenkantoor dient men zich te wenden tot de havenmees­ter.

 

Artikel 4: RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN EN DONATEURS

 

 1. Gewone leden hebben de volgende rechten:
 2. a)  zij zijn stemgerechtigd in alle ledenvergaderingen.
 3. b) zij kunnen gekozen worden voor het bestuur.
 4. c) zij worden geacht de Statuten en Reglementen van de vereniging te kennen en hebben de plicht deze na te komen en te helpen handhaven.
 5. d) zij hebben het recht de vaartuigen, die hun eigendom zijn, bij de vereniging te doen inschrijven.
 6. e) zij hebben vrije toegang tot de gebouwen en terreinen in gebruik bij de vereni­ging, indien geopend.
 7. f)   zij zijn gerechtigd gasten te introduceren.
 8. g) ligplaatshouders zijn verplicht de hen, volgens rooster, opgedragen werkzaamhe­den op het haventerrein, te verrichten.
 9. Jeugdleden delen in de rechten en plichten met uitzondering van sub a en b.

 

Artikel 13: VERANTWOORDELIJKHEID

Elk lid is verantwoordelijk voor de schade door hem, of door ieder bij hem behorend persoon of dier, toegebracht aan eigendommen van de vereniging dan wel aan die van der­den, welke op het haventerrein de steiger of in het havenkantoor aanwezig zijn.

 

 

Uittreksel van het haven reglement.

 

Artikel 6:

Rechthebbende op een vaste ligplaats in de haven kunnen alleen zij zijn, die als lid van de vereniging staan ingeschreven en hun contributie en liggeld hebben voldaan.  Zij zijn verplicht een duidelijk leesbare scheepsnaam op hun schip te voeren.(conform BPR)

 

Artikel 13:

 1. De havenmeesters zijn bevoegd en gerechtigd aan boord van in de haven afgemeer­de schepen controle uit te oefenen indien zij reden hebben te veronderstellen dat zich aldaar gevaarlijke situaties voordoen.

 

Artikel 14:

Indien, naar beoordeling van het bestuur, een in de haven afgemeerd vaartuig door geen‑ of slecht onderhoud gevaar oplevert of kan gaan opleveren, en/of het aanzien van de ha­ven en daardoor de belangen van de vereniging schaadt of kan schaden, wordt de eige­naar/lid aangeschreven dat vóór indeling van de ligplaatsen in het nieuwe seizoen, vol­doende onderhoud aan dat vaartuig moet hebben plaatsgevonden.

Indien de eigenaar/lid in gebreke blijft wordt hij van een ligplaats uitgesloten.

 

Artikel 16:

 1. Het onderhoud en schoonhouden van de haven wordt uitgevoerd door de leden die recht op een ligplaats hebben.

          De havencommissarissen wijzen uit de lijst van ligplaatshouders volgens rooster of bij overleg telkens aan welke vier leden werkzaamheden moeten verrichten.

De dagen en tijdstippen hiervoor zijn vastgelegd in Hfdst.VI van het Exploitatie Regle­ment (Regeling werkzaamheden leden)

          Het aangewezen lid dat zich hieraan onttrekt, wordt van het recht op een ligplaats uit­gesloten.

Tevens wordt bij niet verschijnen zonder geldige reden een boete opgelegd.  De hoog­te van de boete is vastgelegd in de Bijlage I van het Exploitatie Reglement.

 

Artikel 17:

 1. Het bestuur nog de havenmeesters nog de havencommissieleden aanvaardt of aan­vaarden enige aansprakelijkheid voor de in de haven afgemeerde vaartuigen, nog voor de inventaris daarvan, nog voor de op het havencomplex geplaatste vaar‑ en voertuigen van welke aard dan ook.
 2. De vereniging is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het betreden van de haven of voor de gevolgen van het gebruik van haar accommodatie.

 

Artikel 21.

 1. De maximaal toegestane lengte voor een ligplaats is afhankelijk van de situatie en ter beoordeling van het bestuur. ( Besluit op de Ledenvergadering van 15 april 2005.)

     Maximale breedte is 4,50 meter (contract Provincie) verder mag het aangemeerde schip aan de kade niet zwaarder zijn dan 20 ton (contract Provincie)

 

Artikel 22:

 1. Indien een vaste ligplaatshouder langer dan 24 uur geen gebruik maakt van zijn lig­plaats, heeft de havenmeester het recht die ligplaats tijdelijk aan een ander toe te wij­zen.
 2. Vaste ligplaatshouders zijn verplicht hun afwezigheid aan de havenmeester te melden met daarbij vermeld de vermoedelijke datum van terugkomst.
 3. De havenmeester draagt zorg dat bij terugkeer van de vaste ligplaatshouder zijn lig­plaats zo mogelijk vrij is.
 4. Wanneer zijn ligplaats niet vrij is, dient de ligplaatshouder af te meren aan de passan­tensteiger.

 

Artikel 25:

Alle vaste ligplaatshouders dienen hun vaartuig minimaal WA verzekerd te hebben tot een minimum bedrag van / 250.000,00.

Bij aanvraag van een vaste ligplaats is het noodzakelijk dat een kopie van de verzekering polis, of enig ander bewijs wordt aangeleverd bij de secretaris.

 

Het aangaan van een lidmaatschap betekend dat men belangeloze inzet toont.

Dit kan d.m.v. deelname aan werkbeurten dan wel een functie of taak voor de vereniging te vervullen.